Dünya miqyasında və Azərbaycanda bir çox müəllimlər, məktəb rəhbərləri və valideynlər tərəfindən dəstəkləndiyindən, habelə qiymətləndirmənin alternativ üsullarından xəbərdar olmadığından siniflərdə uşaqların biliklərinin qiymətləndirilməsi üçün əsasən ənənəvi strategiyalardan istifadə edilir. Ənənəvi qiymətləndirmə strategiyalarında uşaqlar adətən çox vaxt çətin kurikulum mətnlərini əzbərləməli, eləcə də ildə bir və ya iki dəfə yazılı və ya şifahi sınaqlar vasitəsilə yaddaşlarında nə qaldığını nümayiş etdirməlidir. Bu yanaşma uşaqların əksəriyyəti üçün baryerlər yaradır.
Müntəzəm qiymətləndirmə strategiyalarına dəyişikliklərin edilməsindən başqa inklüziv müəllimlər, formativ qiymətləndirmə kimi daha ənənəvi strategiyaları innovativ qiymətləndirmə strategiyaları ilə birləşdirir. Bu bəzən davamlı və ya mötəbər qiymətləndirmə də adlandırılır. Formativ qiymətləndirmə müəllimləri şagirdlərin öyrənilənləri necə qavramasına dair cari informasiya ilə təmin edir. Bu da nəticə etibarilə müəllimlərin hər kəsin öyrənməsini təmin etmək üçün təcrübələrini daimi olaraq tənzimləmələrinə şərait yaradır.

 

Kateqoriyalar

Digər kurslar

Uşaq və ailə dəstək planları

- 22 səs

Kursun təsviri

Bu proqramın məqsədi "Uşaq və ailə dəstək planları"nın mahiyyəti, tərkib hissələri, necə hazırlanması və bu işə kimin cəlb edilməsinə dair ümumi məlumatlar verməkdir.

İnsan hüquqlarına əsaslanan inklüziv təhsil

- 27 səs

Kursun təsviri

Proqramda əsas diqqət inklüziv təhsilə insan hüquqları nöqteyi-nəzərindən nəzər yetirilməsinə yönəlir.

İnklüziv təhsildə əməkdaşlıq

- 21 səs

Kursun təsviri

Proqramda əməkdaşlığa və məktəbdə daha inklüziv təhsil mühitinin yaradılması üçün əməkdaşlığın formalaşdırılması yollarına daha dərindən nəzər salınır.

Universal öyrənmə dizaynı (UÖD)

- 32 səs

Kursun təsviri

Bu bölmədə təlim mühitinə adaptasiya strategiyası kimi universal öyrənmə dizaynının prinsipləri və hər kəsin əlyetərliliyi üçün dərs məzmununun öyrədilməsi üsulları ilə sizləri tanış edəcəyik.

İnklüziv təhsildə uşaqyönümlü pedaqogika

- 15 səs

Kursun təsviri

Bu proqramın məqsədi "Uşaqyönlü pedaqoqika"nın mahiyyəti, əsas xüsusiyyətləri və s. dair ümumi məlumatlar verməkdir.